(L>R) Ba : MITSU / Vo : YUICHI / Gu : SHINJIN / Dr : KOSHI